Privacyverklaring Colvan Netherlands B.V.

U leest op dit moment de privacyverklaring van Colvan Netherlands B.V. (hierna “Colvan”). Als expediteur regelt Colvan het internationale logistieke proces namens haar klanten. Waarbij de tijdelijke opslag van goederen tot de mogelijkheden behoort. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Colvan verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Colvan B.V. verwerkt van haar klanten en leveranciers.

Indien u een zakelijke relatie aangaat met Colvan, klant wordt van Colvan of om een andere reden persoonsgegevens aan Colvan verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.Wij adviseren u dan ook om de privacyverklaring goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Colvan, neem dan gerust contact met ons op.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Colvan Netherlands B.V., Distributieweg 13, 0180 333 677 , KvK 28092465
De directeur, de heer Henny Merceij, is bereikbaar via henny@colvan.nl of 0180 333677.

Welke gegevens verwerkt Colvan en voor welk doel?
In het kader van acceptatie door Colvan van u als klant of relatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
b) adresgegevens eventueel postadres,
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
d) BSN-nummer.

Colvan verwerkt de in sub 1.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het onderhouden van contact over operationele werkzaamheden, informatieverschaffing bij calamiteiten, versturen van informatie over vernieuwingen van diensten en activiteiten van Colvan, offertes, voor de afhandeling van door uw opgevraagde informatie en het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) Uw voor- en achternaam, adresgegevens, kopie paspoort/rijbewijs, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht worden gebruikt om te verifiëren of u bevoegd bent om op te treden als bedrijfsvertegenwoordiger.

Opslaglocatiegegevens
Colvan slaat de gegevens die worden verzameld op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Toegang tot uw gegevens
Uw gegevens kunnen binnen Colvan slechts door die functionarissen die ten behoeve van de uitvoering van een hun taken worden geraadpleegd.

Juridische grondslag
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons (schriftelijk dan wel mondeling) bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen,

Uw rechten
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met een directielid die deze gegevens voor u kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:
Wanneer Colvan uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Colvan verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
• U ben klant van Colvan en wordt door Colvan direct vertegenwoordigd inzake BTW en douaneformaliteiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Colvan. Colvan zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij wij een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Colvan te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
• als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Colvan, beperkt Colvan elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
• indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Colvan elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
• als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
• als Colvan de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Uitvoerbaarheid van uw rechten
Op het moment dat uw vragen of opmerkingen heeft over uw rechten kunt u altijd contact opnemen met de directie van Colvan via info@colvan.nl

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens anders dan persoonsgegevens van medewerkers worden bewaard gedurende de loopduur van de geldende overeenkomst en/of andere contractuele regelingen. Na afloop van de genoemde loopduur worden dergelijke persoonsgegevens vernietigd. Uitgezonderd zijn die gegevens die wegens wettelijke verplichtingen gedurende een langere periode dienen te worden bewaard.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Colvan passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.